Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 januari 2008

Nieuwe coalitieakkoord: wol op een bedje van kiezersbedrog

“In de raadsvergadering van dinsdag 22 januari is gesproken over het coalitieakkoord zoals PvdA, VVD, CDA en Groenlinks dat overeengekomen zijn. Voor de behandeling bleek al dat de vier partijen niet bereid waren tot een gemeenschappelijke verdediging van hun werkstukje. Een teken dat de verbondenheid die men met elkaar en met het akkoord voelt zeer beperkt is. Dat laatste geldt ook voor D66.

Onze fractie heeft uitvoerig gewezen op het zeer ondemocratische besluit, dat deze samenwerking mogelijk heeft gemaakt: het volstrekt negeren van het referendum over de RGL en daarmee van de stem van de Leidse burger. Ook heeft D66 gewezen op een aantal punten uit het akkoord waarmee wij het niet eens zijn of die vragen en zorgen oproepen over de toekomst van onze mooie stad en zijn inwoners.

U treft hierna de complete bijdrage zoals ik die namens D66 heb uitgesproken.

Voorzitter,

De fractie van D66 heeft kennis genomen van het coalitieakkoord 2008-2010, zoals dat door PvdA, VVD, CDA en GL is opgesteld.
De mogelijkheid om tot dit akkoord te komen is geopend tijdens de informatieperiode. Daarin zijn deze partijen tot overeenstemming gekomen over de RGL en hebben zij ?het kiezersbedrog in beton gegoten.? Het RGL-akkoord is daarmee de wankele kurk geworden waarop deze coalitie de komende jaren denkt te blijven drijven.
Alvorens tot de behandeling van de overige punten over te gaan dus eerst iets over die vermaledijde tram.

Feitelijk heeft het CDA de deur geopend met een politieke lenigheid die iedereen versteld heeft doen staan. Tot 3 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 nog voorstander van de RGL; toen ineens tegenstander om 5 zetels bij de Leidse burgers op te halen, al die tijd daarna enorm fel tegen, t/m het referendum om vervolgens zodra de gelegenheid tot collegedeelname zich voordeed de Leidenaren de rug toe te keren door de loper uit te leggen voor de RGL.

Ja, u hoort het goed: de loper uitleggen. Nadat eerder de VVD al te kennen had gegeven niets in het referendum te zien en de glasheldere uitslag te zullen negeren, en de PvdA en GL na mokkend hun nederlaag erkend te hebben weer hun kans schoon zagen om de oude droom van een RGL alsnog te realiseren, gebruikten deze vier partijen een drogredenering om de Leidenaren te zeggen: de RGL komt toch door de binnenstad van Leiden.

De provinciale doorzettingsmacht is voor de coalitie ?uitgangspunt van het bestuurlijk handelen?. Men acht juridische procedures niet kansrijk en ook niet gewenst.
Hoezo niet kansrijk, u heeft uw eigen juridisch advies niet gelezen; daarin staat letterlijk:

“Of dit (de doorzettingsmacht) daadwerkelijk zal lukken is afhankelijk van de vraag of het provinciaal bestuur er in zal slagen om ten overstaan van de rechter aannemelijk te maken dat er sprake is van een toereikende motivering van de genomen besluiten. Nu er sprake is van het inzetten van een bijzondere bevoegdheid, die de reguliere procedure doorkruist, ligt daarbij een zware motiveringsplicht bij het provinciaal bestuur waarbij in dit geval hogere eisen mogen worden gesteld dan wanneer het zou gaan om de uitoefening van een reguliere bevoegdheid. In deze context zal het provinciaal bestuur moeten motiveren waarom aan de door het gemeentebestuur van Leiden voorgestane benadering van het vervoersvraagstuk, gelet op alle andere belangen die mede moeten worden afgewogen, moet worden voorbijgegaan.”

Het coalitieakkoord loopt op dit punt ver voor de juridische muziek uit, want de provincie zelf is nog maar net begonnen met voorbereiding van partiele herziening van het streekplan Zuid Holland West om waar nodig “doorzettingsmacht” tegen Leiden te kunnen gebruiken. Deze partiele, maar cruciale wijziging, is noodzakelijk omdat er voor dit doorzettingsmachtsvertoon nog niet kan worden beschikt over de daarvoor noodzakelijke, door Provinciale Staten vast te stellen onderlegger die de noodzaak van de RGL, de variantenafweging en het precieze trac?verloop beargumenteerd en juridisch vastlegt, aldus de startnotitie voor de partiele herziening van het streekplan ten behoeve van de aanleg van de RGL (december 2007).

Dit alles overwegende kan D66 niet anders concluderen dan dat het juridische argument er in het akkoord, tegen beter weten in, met de haren is bijgesleept en dat de vrees voor verstoorde bestuurlijke verhoudingen hier de doorslag heeft gegeven, hetgeen bij een staatsbestel waarbij we ??n, zij het territoriaal gelaagde, overheid kennen onbegrijpelijk is alleen al omdat de overheid geen intern verstoorde verhoudingen kent omdat daarmee de burger niet wordt gediend.

Mijn fractie heeft ook de stellige indruk dat daarnaast met name persoonlijke en partijpolitieke ambities een rol hebben gespeeld bij dit buitengewoon ondemocratische besluit. Dat doet het ergste vrezen voor de wijze waarop deze coalitie zal omgaan met het eisenpakket dat aan de realisatie van de RGL is gekoppeld: de veiligheid, geen Oost zonder West, de ringweg Oost, mogelijke verbetering van de NS-verbinding met Utrecht, en smallere en minder lange voertuigen. Hoe hard gaat u dit maken?

Immers, op zijn weblog van een week geleden verkondigt wethouder Steegh dat de RGL er ?hoe dan ook komt?. Zegt dat iets over de ontvangst bij de Provincie van uw eisenpakket; hoe is dat gelopen? En hoe wenst u dat het nieuwe College omgaat met het beroepsschrift van Leiden tegen de Provincie inzake de gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan het bestemmingsplan Binnenstad II?

Wordt vervolgd.

Voorzitter,

Gezien de tijd zal ik kort op de andere punten van het akkoord ingaan die de fractie van D66 grote zorgen baren, respectievelijk waarmee wij het geheel niet eens zijn:

 • de accountant heeft gewezen op de risico?s bij gemeentelijke processen, dus niet alleen bij projecten; wat doet u daaraan?
 • bij de regierol stelt u dat bepaalde taken niet gerekend worden tot de kerntaken van de gemeentelijke overheid; welke?
 • u somt droogjes op welke onderwerpen er naar aanleiding van de evaluatie van de referendumverordening aan de orde kunnen komen: wat wilt u daarmee zeggen?
 • u gaat eerst het aantal coffeeshops terugdringen, vervolgens kijken of sluiting leidt tot het aanbieden van soft-drugs buiten het reguliere circuit en als dat het geval is deze beleidskeuze opnieuw ter discussie stellen; zou het niet handiger zijn al bestaand onderzoek te gebruiken om direct de goede keuze te maken?
 • u blijft de Leidenaren buiten het centrum dwingen om hun zondagse boodschappen in het centrum te doen ipv. in de eigen wijk, waarom? En gaat u nu bijv. V&D en de HEMA dwingen om maar 1 keer per maand op zondag open te zijn?
 • extra fietsenstallingen bij het station ipv onder het Stadhuisplein, dikke prima natuurlijk, maar hoe en waar?
 • zo ook voor het stimuleren van het gebruik van wind- en zonne-energie; klinkt goed maar hoe en met welk geld?
 • u wilt de middelen voor het onderhoud van sportaccommodaties ?beschikbaar houden?; nee zegt D66: laten we ze gaan uitgeven!
 • geen woord over evenementen, geen lettergreep over de Groenoordhallen en de vervangende evenementenlocatie; wilt u wethouder De Haan laten lopen op de ouwe sokken van Paul Jonas?
 • de tekst over DZB vindt D66 veel te technisch, te ambtelijk, te financieel en veel te weinig mensgericht; wat ontbreekt is uw visie op mensen, op de kwetsbaarsten in onze Leidse samenleving; hoe kijkt u naar hen?
 • in 1 zin neemt u afscheid van de groep verslaafden binnen het project medische hero?neverstrekking: u laat ze gewoon vallen. D66 is het met u eens dat de locatie ongeschikt is maar het project stoppen is dom en asociaal, ook voor de andere Leidenaren; hoe kunnen PvdA en GL dit voor hun rekening nemen, er zijn toch grenzen aan de mate waarin u toegeeft aan rechtse en moraliserende praatjes en wat gaat er nu voor deze groep gebeuren?
 • daarbij nog een vraag specifiek voor de VVD: u heeft geschermd met de relatie tussen de in uw ogen schandalige uitgaven voor de hero?ne en de gelijktijdige bezuinigingen op voorzieningen voor gehandicapten; hoe komt het dan dat die bezuinigingen nu niet zijn teruggedraaid?
 • de Oostvlietpolder: D66 zal het initiatief nemen om hierover een referendum mogelijk te maken; ik zal daarover nu geen motie indienen omdat de draaierigheid van het CDA zich inmiddels ook tot de polder uitstrekt en ik niet van nederlagenstrategie?n houd, omdat GL zichzelf eerst maar eens moet hervinden, maar ik zeg u: de Oostvlietpolder zal groen blijven!

Voorzitter,

Papier is geduldig, dat blijkt eens te meer bij dit schimmige akkoord, vol van clich??s en open deuren, zonder enige financi?le onderbouwing (is die er eigenlijk?). Om de woorden van de heer De Haan te parafraseren, zoals hij die destijds aan zijn voorganger Keur wijdde:?Als je de wol afscheert, blijft er heel weinig over.? Na het scheren van dit akkoord blijft een scharminkeltje met koudwatervrees over, gezeten op een langzaam wegzinkende kurk. Was het maar vast 2010!

Paul van Meenen