Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 februari 2008

Oppositie presenteert alternatieve overeenkomst RGL

“De gezamenlijke Leidse oppositiepartijen (D66, SP, ChristenUnie, Leefbaar Leiden en de Stadspartij Leiden Ontzet) verwerpen de zogeheten concept-interim-procesovereenkomst die donderdagavond 7 februari wordt besproken in de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid. De oppositie komt met een alternatief voorstel voor zo?n overeenkomst, dat een stuk korter is en bovendien recht doet aan de uitslag van het RGL-referendum.

In de alternatieve overeenkomst wordt vastgesteld dat Leiden de eerste bestuursovereenkomst over de Rijn-Gouwe Lijn moet opzeggen. Daarin was de RGL immers nog ontworpen via de Breestraat. Dat trac? is voor de vijf partijen in elk geval onaanvaardbaar, zo benadrukken Peter Bootsma (D66), Julian van der Kraats (SP), Janine Clement (CU), Ben Blankenstein (LL) en Jan Boer (SLO).

De vijf partijen vinden ook dat de gemeente Leiden steeds veel te gemakkelijk toegeeft aan druk van de provincie. Niets weerhoudt Leiden ervan om de eerste bestuursovereenkomst op te zeggen, maar toch weigert wethouder Steegh dat te doen. Als Leiden die stap zet zal het college van Gedeputeerde Staten wel naar het Leidse gemeentebestuur toe moeten komen om te onderhandelen over andere manieren om iets te doen aan de verkeersproblemen in Leiden, in het bijzonder het verbeteren van het openbaar vervoer in deze regio. De aanzet tot een herzien Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, ?Kom in de stad?, zoals afgelopen zomer vastgesteld, biedt daarvoor naar de mening van de oppositie een prima basis.

Net zoals de concept-overeenkomst die de colleges van GS en van B&W gepresenteerd hebben, is deze alternatieve overeenkomst klaar om op de stippellijn ondertekend te worden door gedeputeerde Veldhuijzen en wethouder Steegh. Zo zou wethouder Steegh volgens de oppositie het vertrouwen in de stad terug kunnen winnen, waaraan hij zoveel belang zegt te hechten.

Alternatief voor de concept-interim-procesovereenkomst

ONDERGETEKENDEN:

1. De Provincie Zuid-Holland, hierna te noemen: ?(de) Provincie?, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gedeputeerde G. Veldhuijzen, namens het college van Gedeputeerde Staten, handelend ter uitvoering van het besluit van Provinciale Staten d.d. 26 februari 2008;

2. De gemeente Leiden, hierna te noemen: ?Leiden?, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder J. Steegh, namens het college van Burgemeester en Wethouders, handelend ter uitvoering van het besluit van de Gemeenteraad d.d. 12 februari 2008;

hierna gezamenlijk ook te noemen: ?(de) partijen?

OVERWEGENDE:

– dat door partijen op 7 juli 2005 tezamen met de andere gemeenten is ondertekend de ?Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn Oost? (hierna: BO1), waarin door partijen bij deze overeenkomst afspraken zijn vastgelegd inzake de aanleg, de exploitatie en het beheer van de light-railverbinding RijnGouwelijn;
– dat voor het deelproject Leiden overeenkomstig het bepaalde in BO1 een concept voor een extra bestuurlijke overeenkomst opgesteld is (concept-BO2) met als doel nadere afspraken te maken over onder meer de vaststelling van de projectscope voor het op het grondgebied van Leiden aan te leggen Trajectdeel Nieuw Spoor, het opdrachtgeverschap, de kosten- en risicoverdeling en de ruimtelijke besluitvorming;
– dat de Raad van Leiden op 21 december 2005 onder voorwaarden heeft ingestemd met hetzelfde concept-BO2;
– dat Provinciale Staten op 1 februari 2006 hebben ingestemd met dit concept-BO2;
– dat op 7 maart 2007 over de vraag ?moet de gemeente Leiden meewerken aan de RijnGouwelijn door Leiden? een referendum is gehouden met als uitslag “neen”;
– dat de Raad van Leiden op 27 maart 2007 heeft besloten de uitslag van dat referendum te respecteren en het college opdracht te geven om voorbereidingen te maken om de aan de RGL gekoppelde besluiten en overeenkomsten af te wikkelen;
– dat de gemeente Leiden nadien kennis heeft genomen van de wens van Gedeputeerde Staten, gesteund door Provinciale Staten, om de doorzettingsmacht te gebruiken;

verklaren partijen als volgt te zijn overeengekomen:

– Leiden zegt de BO1 op;
– Vervolgens treedt Gedeputeerde Staten in overleg met B&W van Leiden om op basis van de op 10 juli 2007 in de gemeenteraad vastgestelde notitie “Kom in de Stad” in overleg te gaan over een verbetering van het openbaar vervoer in de Leidse regio.

Ondertekening
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend in Den Haag op .. februari 2008,

Provincie Zuid-Holland

G. Veldhuijzen

Gemeente Leiden

J. Steegh”