Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 mei 2015

Leidse Raad steunt plannen voor betere bereikbaarheid

Met de plannen in de Mobiliteitsnota 2015-2022 en uit het project LAB071, zullen er forse slagen gemaakt worden in de bereikbaarheid van de stad en de Leidse regio. Er komen onder meer investeringen in het openbaar vervoer en het wegennet – ook voor fiets- en voetverkeer.

Na jarenlange discussies over de Ringweg Oost die zowel Leiden tegenover buurgemeente Leiderdorp plaatste, als binnen Leiden voor veel verdeeldheid zorgde, ligt er nu een uitkomst die zowel in de stad, de regio en in de gemeenteraad op grote steun kan rekenen.

De steun voor deze plannen en daarmee de investeringen om de bereikbaarheid in de komende jaren fors te verbeteren zijn belangrijk voor het woon- en werkgenot van de Leidenaar en voor de economische ontwikkelingen van de Leidse regio.

Autoverkeer Leidse ring en onderliggend wegennet
Het autoverkeer gaat vooral gefaciliteerd worden om zonder vertragingen de stad in of uit te komen via de Leidse ring. Deze Leidse ring bestaat uit de A4, de N446 en N445 (Oude spoorbaan) langs Leiderdorp, de Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan, A44 en de Rijnlandroute (die door de provincie langs Leiden en onder Voorschoten wordt aangelegd). Dit worden de hoofdstroomwegen voor het autoverkeer in de Leidse regio. Met name op het noordelijk tracé worden maatregelen genomen om de doorstroming mogelijk te maken. Voor deze maatregelen die ook voordelen voor de fietser, verkeersveiligheid en het OV opleveren is een investeringspakket van 100 miljoen euro beschikbaar gesteld.

In de mobiliteitsnota is een categorisering van het Leidse wegennet opgenomen. Leiden kent straks naast de hoofdstroomwegen van de Leidse Ring, gebiedsontsluitingswegen, wijkontsluitingswegen en erftoegangswegen. Hiermee is straks duidelijk welke uitgangspunten bij een herinrichting voor een specifieke weg gaan gelden.

Wethouder Strijk heeft, op verzoek van D66, de toezegging gedaan om bij elke herinrichting van een weg een participatietraject met de wijkbewoners en andere betrokkenen op te starten. Hierdoor zijn zij vanaf het begin van de herinrichting betrokken. Voor de Leidse ring-noord bij de Willem de Zwijgerlaan en voor de herinrichting van de Zijlsingel is vanwege de impact specifieke aandacht vereist.

Fietser en voetganger
Ook de extra investeringen voor de Leidse fietser en voetganger stellen D66 tevreden. In de Leidse binnenstad is het vaak nu al sneller om je met de fiets van A naar B te verplaatsen. De keuze voor de fiets gaat met de vele investeringen in het fietsnetwerk nog aantrekkelijker worden. De beste manier om luchtvervuiling en geluidsoverlast tegen te gaan is immers zelf niet te vervuilen. Een ieder beslist zelf of de auto of de fiets gepakt wordt, maar de overheid kan het makkelijker maken om die keuze te maken. De gemeente heeft daarom een belangrijke faciliterende rol door de keuze zoveel mogelijk in het voordeel van de fiets uit te laten vallen. Dan moet er wel gezorgd worden voor goede fietspaden.

De hoofdfietsroutes worden dan ook flink verbeterd: daarbij moet de fiets zoveel mogelijk voorrang krijgen. Het gaan echte doorfietsroutes worden met waar mogelijk ongelijkvloerse kruisingen of voorrang voor de fiets door slimme afstelling van de verkeerslichten. Op verzoek van Eric Krijgsman, woordvoerder bereikbaarheid, heeft de wethouder de toezegging gedaan om bredere fietsstroken aan te leggen (waar mogelijk), die voldoen aan de nieuwste normen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor fietsverkeer met verschillende snelheden om in te halen. Dit is steeds belangrijker door de opkomst van e-bikes. Ook zijn brede fietsstroken veiliger omdat er meer ruimte is voor fietsen met andere afmeting, zoals bakfietsen of voor fietsers met een beperking.

Ook in het fietsparkeren en het realiseren van voldoende stallingsmogelijkheden bij station en in de stad, komen investeringen. In de commissievergadering heeft D66 aandacht gevraag voor extra fietsverhuurlocaties. De wethouder heeft de toezegging gedaan om met de organisatie OV-fiets het gesprek aan te gaan. Er moet gekeken worden of het mogelijk is om, net als in Utrecht en Den Haag, op meer locaties dan alleen de stations gebruik te maken van OV-fiets.

Voor de voetganger wordt ingezet op voetgangersvriendelijke gebieden. Deze zorgen voor mooie en veilige looproutes van Bio science park en LUMC, naar het stationsgebied en vanaf daar naar de historische binnenstad van Leiden.

Openbaar vervoer
Voor het Openbaar vervoer zijn al veel positieve ontwikkelingen in gang gezet. De maatregelen uit LAB071 en het verleiden van autoverkeer naar de Leidse ring is belangrijk voor de realisatie van het Hooigracht – Langegracht tracé voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer en om het aantal bussen door de Breestraat te beperken. De HOV-lijn Leiden-Katwijk-Noordwijk begint vorm te krijgen.

Op het spoortraject Leiden-Utrecht moeten uiterlijk in 2018 meer treinen gaan rijden. Hiervoor zijn belangrijke stappen al gezet. Een MIRT-traject voor de forse verbetering van de frequentie, snelheid en robuustheid op de lange termijn wordt gestart. Voor de nieuwe busconcessie in 2020 of 2022 zijn al mooie ambities in de mobiliteitsnota opgenomen.

Verkeersveiligheid en veilige oversteek Julius Caesarbrug
Met de herinrichting van wegen, investeringen in het fietsnetwerk en andere maatregelen uit LAB071 en de Mobiliteitsnota wordt Leiden ook een stuk verkeersveiliger. In de mobiliteitsnota was de oversteek Julius Caesarbrug met de Kanaalweg benoemd als verkeersveiligheidsproject. De voorgestelde maatregel was volgens CDA, SP, PvdA en D66 echter niet voldoende. Al vanaf de oplevering van de brug wordt deze oversteek over de Kanaalweg als onveilig ervaren door met name de vele fietsers – waaronder veel schoolgaande kinderen. Op initiatief van woordvoerder Eric Krijgsman is met de woordvoerders van de andere partijen een amendement opgesteld en aangenomen dat wél voor een veilige oversteek gaat zorgen.

Door een kleine asverlegging van de Kanaalweg ter hoogte van deze brug, kan een vlak gedeelte tussen de brug en de Kanaalweg gemaakt worden waardoor de fietsers meer ruimte en tijd krijgen om af te remmen en zich op te stellen voor de verkeerslichten.

Duurzaamheid en stedelijke distributie
Een apart hoofdstuk in de Mobiliteitsnota gaat over duurzaamheid. De meest duurzame maatregel is natuurlijk niet kiezen voor de auto, maar voor de fiets. Dat kan niet altijd. Een van de maatregelen moet een belangrijke bijdrage kan leveren is de totstandkoming van een duurzaam systeem van stedelijke distributie. Door aan de rand van de stad een of meer distributiecentra te realiseren en vanaf daar laden en lossen met elektrisch en kleiner vervoer naar de binnenstad en andere locaties te faciliteren kun je grote vrachtwagen en vervuilende bestelwagens uit de binnenstad weren.

Echter bleek uit beantwoording van technische vragen dat de gemeente alleen een bijdrage gaat leveren aan een onderzoek. Door raadslid Eric Krijgsman is samen met GroenLinks een amendement ingediend, en met brede steun van de Raad aangenomen, om meer ambitie te tonen. Besloten is dat de gemeente Leiden in een regierol samen met de Leidse ondernemers en één of meer marktpartijen zich gaan inzetten om voor 2022 te komen tot een innovatief systeem van slimme en duurzame stedelijke distributie.

Verkeersmanagement
Tot slot wordt veel verwacht van de maatregelen en investeringen in verkeersmanagement. De gemeente zet in meer en effectiever gebruik van een dynamisch verkeerssysteem. Aan het autoverkeer zal in een vroeg stadium al duidelijk gemaakt worden wat de snelste route naar een locatie in de Leidse agglomeratie wordt, en dat hoeft niet standaard dezelfde route te zijn. Ook de meer traditionele manier van bewegwijzering gaat verbeterd worden, zowel voor de fiets, voetganger en autoverkeer. Bij de fietsenstalling gaat bij bewegwijzering bijvoorbeeld ook aangegeven worden waar de fietser met welke type fiets terecht kan.