Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 juli 2015

Eén klacht één plan

In de raadsvergadering van 18 juni jongstleden werd ingestemd met het raadsvoorstel ‘Onafhankelijke ondersteuning in het sociale domein’. Het komende half jaar zal er gekeken worden naar de precieze invulling van een nieuw meldpunt voor klachten over WMO, Jeugdhulp of participatietraject. D66 is bijzonder verheugd dat het voor Leidenaren nu nog makkelijker wordt een luisterend oor te vinden voor hun klachten.

Het is soms helemaal niet zo duidelijk waar je precies heen moet met je klacht. Je kan immers gemakkelijk verdwalen tussen de vele klachtenregelingen van de gemeente en de zorgaanbieders, eventuele bezwaarschriften, de gang naar de nationale ombudsman of de rechter. Een centraal klachtenmeldpunt is hiervoor een uitkomst. Daarom riep de PvdA, GroenLinks en D66 het college per motie in januari 2014 op een onafhankelijke klachtenpersoon voor de zorg/decentralisaties in Leiden in te stellen. De motie kreeg de steun van vrijwel de gehele raad.

Het idee hierachter was dat als je contact opneemt met één centraal meldpunt/persoon iemand voor je aan de slag gaat en zorgt dat je klacht op de juiste plek terecht komt. Je zou dit eigenlijk ook heel toepasselijk ‘één klacht één plan’ kunnen noemen.

Toen eind vorig jaar nog geen plan vanuit het college gepresenteerd was, kondigde D66, GroenLinks en de PvdA een initiatiefvoorstel aan voor de onafhankelijke klachtenpersoon. Kort daarop bood het college aan zo spoedig mogelijk zelf een voorstel aan de raad te gaan presenteren. Voorwaarde hierbij vanuit de raad was dat de raad zelf, maatschappelijke organisaties en betrokken Leidenaren hun ideeën daarin nog wel verwerkt konden zien. Er was ook spoed geboden omdat de initiatiefnemers graag voor juli het meldpunt in werking zouden willen zien. Er werd daarom vanuit de raad ook een avond georganiseerd met betrokken Leidenaren, maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders waar veel eenstemmigheid was over de invulling van het meldpunt.

Het meldpunt zal gepositioneerd worden bij het AKJ (Advies en Klachtencentrum Jeugdzorg). Doordat er landelijke afspraken zijn voor het vertrouwenswerk Jeugd en de raad specifiek om één onafhankelijk adviespunt voor het sociale domein had gevraagd, is dit volgens D66 een prima keuze. Hiermee worden onnodige dubbelingen voorkomen. Met het AKJ zal verder gesproken worden over de specifieke Leidse invulling zoals de fysieke aanwezigheid in de stad en de herkenbaarheid van het meldpunt. Over de precieze naam wordt Leiden panel nog geraadpleegd.

Klachtenpersoon

D66 zag en ziet naast de geboden vertrouwensfunctie in het voorstel ook ruimte voor een onafhankelijk klachtenfunctie als het gaat om klachten betreffende de gemeente. In Leiden wordt een klacht over een afdeling van de gemeente nu immers vaak afgehandeld door een de klachtenambtenaar van diezelfde afdeling. Dat nodigt bepaald niet uit om je beklag te doen omdat veel mensen zich ook in meer of mindere mate voor hun inkomen, hulpmiddel of anderzijds afhankelijk voelen van de afdeling waarover zij hun beklag willen doen. De meerderheid van de raad vond het nu echter (nog) niet nodig om de klachtenfunctie al aan het meldpunt toe te voegen. Het komende half jaar zal in de praktijk onderzocht worden of zo’n klachtenfunctie (en eventuele andere zaken) wellicht toch gewenst blijkt.

De raad vroeg het college ook nog specifiek om een frequent en periodiek advies (per kwartaal of eerder als er anderszins urgente signalen worden geconstateerd) vanuit het meldpunt aan de raad en het college over de uitwerking van het gevoerde beleid. Zo creëren wij in Leiden de omstandigheid dat we nog beter en sneller kunnen leren van wat we aan het doen zijn, wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden