Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 januari 2016

Eerste stap richting Humanities Campus Universiteit Leiden

Het gaat goed met de Leidse faculteit Geesteswetenschappen. De faculteit is de afgelopen jaren fors gegroeid in studentaantallen, wetenschappelijk personeel en wetenschappelijke instituten. Het is de verwachting van het ministerie van OCW dat deze groei zich de komende jaren doorzet. Door de groei, veroudering van de gebouwen en een weinig optimale indeling volstaan de huidige gebouwen van het Witte Singel-Doelencomplex niet meer. De universiteit heeft de Leidse gemeenteraad daarom gevraagd in te stemmen met de ruimtelijke uitgangspunten voor de herontwikkeling van de Geesteswetenschappen tot een volwaardige Humanities Campus. De fractie van D66 vindt deze ontwikkeling van groot belang voor Leiden als kennisstad en steunt daarom de plannen van de Universiteit.

Voorkeursvariant
Voor de ontwikkeling van de Humanities Campus zijn verschillende varianten mogelijk. De universiteit heeft samen met de gemeente de voorkeur uitgesproken voor één van deze mogelijke varianten. Het kenmerkende en pijnlijke punt van deze variant is dat het Doelenterrein, waar nu 58 sociale huurwoningen staan, betrokken wordt bij de ontwikkeling. Dit heeft grote gevolgen voor de mensen die daar nu (met plezier) wonen.

De fractie van D66 vindt de argumenten voor de bebouwing van het Doelenterrein dit moment echter zwaarwegend genoeg om, onder voorwaarden, door te gaan met de ontwikkeling van deze variant. De belangrijkste voordelen van deze variant ten opzicht van de anderen zijn de aaneensluiting van de gebouwen, het ontmoetingscentrum in het hart van de campus en de mogelijkheid voor verdere groei op dezelfde locatie. De aaneensluiting van de gebouwen rond een ontmoetingsplek in het hart van de campus bevordert het universitaire leven. Het zorgt voor clustering van kennis en ontmoetingen tussen studenten en wetenschappers van verschillende disciplines. Hiervan zal Leiden als kennisstad profiteren.

Verder proces
Met de door de gemeenteraad aangenomen Nota van Uitgangspunten zijn enkele belangrijke voorwaarden voor het verdere proces vastgelegd. De universiteit zal (verder) in gesprek moeten gaan met de bewoners van het Doelenterrein en andere belanghebbenden in de omgeving over de ontwikkeling van de Humanities Campus. Een akkoord met de woningbouwcorporatie de Sleutels over de herhuisvesting van de bewoners van het Doelenterrein is nodig om tot ontwikkeling over te kunnen gaan. De gemeente draagt bij aan het in goede banen leiden van deze gesprekken door de aanstelling van een onafhankelijk procesbegeleider. Ook heeft de gemeente als voorwaarde gesteld dat de ontwikkeling van de Humanities Campus niet ten koste mag gaan van de woningvoorraad voor sociale huur en starters in Leiden.