Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 31 januari 2017

Meer invloed burger in besluitvorming gemeente

De raadsvergadering van donderdag 26 januari stond voor D66 in het teken van burgerparticipatie en het betrekken van zowel burgers als de raad bij grote projecten en besluitvormingsprocessen. Uit recent onderzoek van de Rekenkamercommissie blijkt namelijk dat de gemeente Leiden zich inspant voor burgerparticipatie maar vaak nog te kort schiet. Er is helaas nog niet altijd sprake van het tijdig informeren of betrekken van burgers bij besluitvormingstrajecten.

Burgers voelen zich niet altijd serieus genomen

De fractie van D66 is blij met het rapport van de Rekenkamercommissie dat in januari verscheen. De Rekenkamer heeft burgerparticipatie in de gemeente Leiden onderzocht en gekeken naar de betrokkenheid van inwoners en partners in de stad bij belangrijke besluitvormingstrajecten. Gebleken is dat het in het algemeen goed gaat met het betrekken van burgers bij besluitvorming en dat het college hierin goed geïnvesteerd heeft. Aan de andere kant blijkt dat participatieprocessen niet altijd even goed verlopen. Burgers worden lang niet altijd serieus genomen en er wordt zeker niet altijd voldaan aan de verwachtingen die zij hebben van participatie. Er zijn dus nog stappen te nemen.

Alle fracties in de raad onderschrijven de conclusies van het rapport. Er is dan ook grote tevredenheid bij alle partijen dat het college de aanbevelingen van de rekenkamercommissie om participatie te verbeteren zal oppakken. Met name voor D66 is het van belang dat inwoners gehoord worden in hun wensen en dat de gemeente hiernaar luistert. D66 raadslid Timo Gubbens heeft dan ook expliciet gevraagd om terugkoppeling vanuit het college over hoe de aanbevelingen zijn verwerkt in beleid en in hoeverre de participatieverordening hierdoor aangepast met worden. Het college zal de raad informeren over de actualisatie van het beleid en de uitvoering hiervan.

Rol van de raad

Een belangrijke aanbeveling die de Rekenkamercommissie doet is dat raad ook haar rol moet oppakken in het besluitvormingsproces. Op dit moment is het vaak zo dat de raad te laat wordt betrokken bij besluitvorming en soms zelfs voor voldongen feiten komt te staan. Dat heeft als gevolg dat de raad het participatieproces niet meer kan bijsturen en burgers het gevoel kunnen krijgen dat zij onvoldoende gehoord zijn. D66 raadslid Timo Gubbens heeft mede namens het CDA, GL en de VVD een voorstel ingediend dat erop toeziet dat de raad beter haar kaderstellende rol kan pakken bij grote projecten en besluitvormingsprocessen met impact in de stad: “Ik ben blij met dit raadsbreed aangenomen voorstel. De raad zal in de toekomst aan het begin van een besluitvormingstraject actief betrokken worden en zo vorm kunnen geven aan het participatieproces. Wij moeten er naar toe dat het bestuur van onze stad steeds meer naast in plaats van boven de inwoners komt te staan.“