Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 mei 2017

Toekomstvisie Leidse Regio: op zoek naar een nieuwe samenwerkingsvorm

Eind 2016 hebben de vijf gemeenteraden uitgesproken intensiever met elkaar te willen samenwerken en een gezamenlijke inhoudelijke toekomstvisie vastgesteld voor de Leidse regio in 2027. De Leidse raad, net als de raden in Voorschoten, Zoeterwoude, Leiderdorp en Oegstgeest, kon zich in de raadsvergadering van 9 mei uitspreken over de vorm van bestuurlijke samenwerking en het conceptvoorstel ‘Verkenning van Samenwerkingsvormen’ met daarin het advies aan alle gemeenten om een samenwerking vorm te geven via een Regioraad.

De raadsleden van D66 zijn van mening dat in plaats van een Regioraad een fusie van de vijf gemeenten in de Leidse regio een zeer goede en betere oplossing zou zijn om de complexe opgaven aan te pakken. Hiermee zou de regio Leiden steviger kunnen opereren binnen andere regionale samenwerkingsverbanden en heeft de Leidse regio een betere positie ten opzichte van metropoloregio’s Amsterdam-Schiphol en Rotterdam-Den Haag.

D66 vindt het belangrijk dat er in de regio de kwaliteiten versterkt en de krachten gebundeld worden. Daarom pleit D66 dan ook voor een fusie en vergaande samenwerking in de regio. D66 raadslid Eric Krijgsman legt uit: “D66 is geen voorstander van nieuwe regelingen die inhoudelijke en beleidsmatige bevoegdheden overdragen van de direct gekozen gemeenteraden naar een indirecte vertegenwoordiging in een regioraad. Dan ontstaat er een bestuurlijke spaghetti. D66 zou juist graag het model van een samengestelde gemeente zien waarbij natuurlijk wel extra aandacht blijft voor dorp- en wijkgericht werken.”

De fractie van D66 en de gehele Leidse raad zijn zeer kritisch tegenover het voorstel van het instellen van een Regioraad voor de vijf gemeenten en hebben dit geuit tijdens de raadsvergadering van 9 mei. De belangrijkste zorg bestaat eruit dat een Regioraad weinig democratische legitimiteit heeft aangezien de leden voortkomen uit de afzonderlijke gemeenteraden zonder stemming. Daarnaast vreest de Leidse gemeenteraad een extra bestuurslaag die mogelijk meer druk en verwarring kan veroorzaken over welke onderwerpen regionaal en welke op lokaal niveau opgepakt worden en is transparantie van besluitvorming een zorg.

Ondanks het feit dat de vijf gemeenten niet achter het invoeren van een Regioraad staan vindt D66 het van groot belang om nu in overleg te blijven met de gemeentes en goed de tijd te nemen om gezamenlijk te komen tot het juiste samenwerkingsverband. De fractie beseft dat het voorstel van een regioraad een compromis was, deze heeft het niet gehaald, en er is nu een volgende stap in samenwerking nodig. Voor het vervolg van het proces benadrukt D66 dat veel van de wensen en bedenkingen die geuit zijn op de regioraad zullen ook gelden voor bijvoorbeeld een fusie-model. Verschillende samenwerkingsvormen – inclusief die van samengestelde fusiegemeente – moeten op basis van de ingebrachte wensen en bedenkingen verder uitgewerkt en concreet gemaakt worden. D66 vindt het belangrijk dat in deze uitwerking de Leidse burger actief betrokken wordt, net als de inwoners van de regiogemeenten.

Krijgsman wil niet te snel vooruitlopen op een bepaalde keuze voor een model op korte termijn maar heeft aangegeven dat D66 inzichtelijk wil hebben welke bevoegdheden eventueel overgedragen worden, hoe de financiën zijn geregeld, welke verplichtingen gemeenten zijn aangegaan, wat de lopende projecten zijn, waar de risico’s liggen, welke invloed de nieuwe omgevingswet op besluitvorming heeft en welke kosten een bepaalde bestuursvorm met zich mee brengen. De uitwerking voor deze vragen zou gelden voor de Regioraad, maar ook voor alle andere te bespreken bestuursvormen voor de Leidse regio. Daarnaast vindt de gehele D66 fractie het belangrijk dat alle vijf de gemeenten mee doen aan een bestuursvorm om de ambities uit de gezamenlijke toekomstvisie te kunnen realiseren.