Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 juli 2017

Leiden investeert in stad en samenleving

Het Leidse gemeentebestuur investeert de komende jaren fors in stad en samenleving. De raad heeft deze week – met algemene stemmen (!) – de Kadernota 2018-2021 (meerjarenraming) en jaarrekening 2016 vastgesteld. De D66-fractie is verheugd met de extra investeringen in kenniseconomie, duurzaamheid, mobiliteit en sociaal beleid.

 

Kenniseconomie en cultuur

In de Kadernota wordt € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor nieuwe schoolgebouwen, de ontwikkeling van het Bio Science Park, de inrichting van de openbare ruimte rondom de universitaire campussen en de toekomst van BplusC.

Wat cultuur betreft, gaat er extra geld naar Theater Ins Blau, De Veenfabriek en beeldende kunst in de openbare ruimte. Ook wordt een mediafonds in het leven geroepen, waarmee (innovatieve) journalistieke projecten kunnen worden gefinancierd. De lokale democratie is gebaat bij een pluriform en onafhankelijk medialandschap. Het mediafonds zal niet door de gemeente maar door deskundigen worden beheerd.

Programma binnenstad wordt verlengd, zodat onder meer de activiteiten van Leiden Marketing, het Centrummanagement en het Leiden Internationaal Filmfestival kunnen worden voortgezet. Samen met VVD en GroenLinks heeft D66 het initiatief genomen om de Herenstraat beter te integreren in de binnenstad en in deze winkelstraat ook de historische Leidse lantaarn te plaatsen. Dit voorstel is door de gemeenteraad aangenomen.

Duurzaamheid en bereikbaarheid

Voor de fietsstad Leiden gaat dit jaar gestart worden met een onderzoek naar een systeem van deelfietsen. Het fietsgebruik is hoog in de stad en de stallingen op het station zijn standaard voor minstens 50% gevuld. D66 steunt het initiatief en ziet mogelijkheden om studenten bijvoorbeeld standaard het gebruik van een deelfiets mogelijk te maken. De ontbrekende schakels in het fietsnetwerk en de aanleg van fietssnelwegen naar Zoetermeer en Katwijk gaat op verzoek van D66 versneld opgepakt worden.

Na de Lammermarktgarage gaat nu de garage onder de Garenmarkt gebouwd worden. Met steun van D66 is een voorstel aangenomen om het plein boven deze nieuwe garage een mooie groene inrichting te geven. Dit nieuwe, groene, plein moet wel de mogelijkheid blijven bieden aan evenementen als de Pleintaptoe en het minikoraal rond 3 oktober en aan Leiden culinair. Op verzoek van D66 wordt ook gekeken of hier extra stallingsplekken voor de fiets kunnen komen.

En nu de Lammermarktgarage klaar is en er veel verbeterd is en wordt aan de bereikbaarheid van Leiden komt er een marketingcampagne om ook de buitenwereld hierover te informeren. Van de  mythe dat Leiden een onbereikbare stad is moeten we af en in de brede regio wordt iedereen verleid om weer naar Leiden te komen, zowel met de fiets, auto of het OV. Dit kan in combinatie met acties van Leidse winkels, horeca, musea en/of theater. D66 steunt deze campagne van harte.

De komst van de Rijnlandroute is in 2016 definitief geworden en de voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. D66 steunt de komst van deze belangrijke oost-west verbinding langs de stad. Voor een groene inpassing bij de Oostvlietpolder heeft D66 van de wethouder de toezegging gekregen dat deze met de provincie gaat bekijken hoe een groen scherm of bomenrij gerealiseerd kan worden. Ook is toegezegd te bekijken hoe een fietstunnel onder de nieuwe Europaweg voor een groen-recreatieve fietsroute tussen park Cronesteyn en de Oostvlietpolder er kan komen.

 Sociaal beleid

Er gaat volgend jaar meer geld naar zorg, jeugdhulp en bijstand/minimabeleid. De sociale wijkteams worden verder uitgebouwd zodat er meer en betere zorg kan worden verleend. De wachtlijsten voor Veilig Thuis worden aangepakt en de jeugd- en gezinsteams worden versterkt. Hierdoor kunnen meer gezinnen en jongeren met problemen in aanmerking komen voor hulp. Voor slachtoffers van acuut en ernstig geweld in de huiselijke sfeer komt er extra opvangcapaciteit beschikbaar (vrouwenopvang).

Omdat een grotere groep Leidenaren inkomensondersteuning (bijstand en minima) nodig heeft, wordt hier meer geld voor uitgetrokken zodat het ruimhartelijk beleid van Leiden kan worden voortgezet. Verder start de gemeente op initiatief van D66 met een pilot vroegsignalering zodat mensen met schulden vroegtijdig opgespoord en geholpen kunnen worden. Want voorkomen is beter dan genezen.

In de Kadernota is ook geld gereserveerd voor de aanleg van drie nieuwe sportaccommodaties: een nieuw combibad bij de Vliet, een (top)sporthal voor zaalsporten en ZZ Leiden en een nieuwe ijshal. Voor de ijsbaan geldt dat de realisatie afhankelijk is van cofinanciering door de regiogemeenten.

D66 heeft het voorstel gedaan om sporten en bewegen meer te relateren aan zorg, welzijn en jeugdhulp. Door te sporten is de kans kleiner dat mensen in een sociaal isolement geraken of een beroep moeten doen op zorginstanties. Dit punt wordt meegenomen bij de herziening van de sportnota volgend jaar.

Financiën op orde

Het financieel beleid van de gemeente is solide. Er is sprake van een structureel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven en er is voldoende weerstandsvermogen om tegenvallers op te vangen. Toch is behoedzaamheid wel op zijn plaats. Er komen vanaf 2022 grote financiële uitdagingen op de gemeente af, onder meer als gevolg van het afschaffen van de precarioheffing op ondergrondse leidingen en kabels. Daarom laat het college van B en W nu al scenario’s uitwerken voor het oplossen van dat vraagstuk. Het is aan een nieuw college en een nieuwe raad om daar na maart 2018 keuzes in te maken.