Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 november 2017

Begrotingsbehandeling: optimisme over de toekomst

Donderdag 9 november keurde de gemeenteraad de programmabegroting voor 2018 goed. De nadruk lag tijdens de behandeling van laatste begroting in deze raadsperiode vooral op de geleverde prestaties. D66 is optimistisch over de toekomst van Leiden.

Fractievoorzitter Jeffrey van Haaster begon zijn bijdrage aan de begrotingsbehandeling met een niet al te rooskleurig sfeerbeeld van Leiden van zeven jaar geleden, om vervolgens te concluderen dat de stad er sindsdien enorm op is vooruitgegaan: ‘Een wandeling door de stad of een gesprek op de markt bewijst dat de stad floreert en de mensen gelukkig zijn.’ Ook de financiële positie van de gemeente is verbeterd na jaren van bezuinigen én investeren: ‘Dit maakt dat D66 optimistisch is over de toekomst van Leiden.’

Aantoonbare resultaten
Van Haaster stond in zijn bijdrage aan de begrotingsbehandeling vervolgens stil bij de toegenomen leefbaarheid in de wijken en de vooruitgang van de economie en werkgelegenheid. Ook benoemde hij de gegroeide aandacht voor duurzaamheid en milieu, sport en welzijn, kunst en cultuur. Bovendien biedt het Leiden van 2017 ondersteuning aan kwetsbare groepen als minima, ouderen, zorgbehoevenden, jongeren en vluchtelingen. Om op dit laatste punt de lat nog hoger te leggen, heeft de fractie een voorstel ingediend om structurele ondersteuning te bevorderen voor mensen die sociaal geïsoleerd zijn in Leiden en al lange tijd gebruik maken van een bijstandsuitkering. De raad stemde in meerderheid voor het voorstel.

Bewezen burgerparticipatie
‘Minstens zo belangrijk’, haalde fractievoorzitter Van Haaster aan, ‘is ook dat het stadsbestuur zichzelf opnieuw heeft uitgevonden en de relaties met de partners in de stad en regio heeft verbeterd. De stad heeft zelfs samen met de regio een toekomstvisie vastgesteld. Bovendien heeft burgerparticipatie concreet invulling gekregen, zoals we kortgeleden bijvoorbeeld in de discussie over het busstation bij Leiden CS hebben gezien. In Leiden hebben de inwoners echt inspraak en invloed op de besluitvorming.’

Transparante subsidie-uitgaven
D66 benoemde het belang van subsidies om maatschappelijke activiteiten te organiseren. Om de subsidie-uitgaven van de gemeente transparanter te maken diende D66 een motie in. Ook daar stemde een meerderheid van de gemeenteraad mee in. Het college zal meer informatie in de jaarrekening opnemen over de besteding van het geld en over de prestaties die met de subsidie worden geleverd.

Drie topsportaccommodaties
Van Haaster maakte zich sterk voor de drie nieuwe (top)sportaccommodaties in Leiden: ‘De inzet van D66 is bekend: wij willen én het zwembad, én de ijshal én de topsporthal.’ In de eerste instantie was dit nog onzeker, maar nu heeft het college toegezegd om ook de 250 meter ijshal – naast het zwembad en de topsporthal – te realiseren. De uitbreiding naar een 333 meter ijshal is afhankelijk van regionale financiering. Dit zou een mooie afsluiter zijn van een periode waarin de D66-fractie dit bestuurskrachtige college mocht dragen. Of om met de woorden van fractievoorzitter Van Haaster te spreken: ‘We mogen de vele ijssporters die zich warmlopen voor deze accommodatie nu niet in de kou laten staan.’