Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 december 2017

Regionale Woonagenda vastgesteld met oog voor studenten en duurzaamheid

De Leidse Raad besprak op dinsdag 19 december de Regionale Woonagenda van regio Holland Rijnland. De gemeenteraden in de regio moeten voor 22 december hun mening geven over de Woonagenda, in de vorm van een zienswijze, zo ook Leiden. Dankzij de fractie van D66 is in de zienswijze van Leiden meer oog voor studentenhuisvesting, duurzaamheid, doorstroming in de huursector en is de uitwerking van de woonagenda op lokaal niveau verankerd.

Raadslid Fleur Spijker is optimistisch: ‘Prachtig dat de Regionale Woonagenda tot stand is gekomen. Nu snel aan de slag met de woningbouwopgave die er ligt.’

De Regionale Woonagenda schetst een koers voor een goed functionerende woningmarkt op basis van de behoefte aan verschillende woonmilieus en woonvormen. Er ligt een forse opgave voor de regio: volgens de raming is tot 2030 een groeiende woningbehoefte van 23.500 tot 30.000 woningen. Dat komt neer op 1.800 tot 2.300 woningen per jaar die in de regio Holland Rijnland moeten worden gebouwd.

Kwantitatieve en kwalitatieve opgave
Vooral in de eerste periode is er een sterke toename van de woningbehoefte, waardoor de woningbouwopgave extra urgent is de komende jaren. Bovendien speelt naast de kwantitatieve woonopgave, ook de kwalitatieve opgave een rol in de voorgestelde koers. Daartoe is een tiental opgaven geformuleerd:

  1. Forse bouwproductie noodzakelijk de komende jaren.
  2. Extra zorgvuldigheid voor nieuwbouw gezien de lange termijntrends.
  3. Prioriteit ligt bij inbreidingslocaties boven uitbreidingslocaties in het kader van zorgvuldig ruimtegebruik.
  4. Oog voor samenhang tussen economische ontwikkeling, bereikbaarheid, landschap en wonen.
  5. Inspelen op de woningbehoefte betekent toevoegingen aan de verschillende woonmilieus.
  6. Gegarandeerd sociale huur, middeldure huur en goedkope koopwoningen om verdringing op de woningmarkt te voorkomen.
  7. Aanbod kleine woonvormen voor bijzondere doelgroepen en spoedzoekers.
  8. Doorstroming onder (jongere) ouderen om gezinnen kansen te bieden.
  9. Aandacht voor de duurzaamheidsopgave, bereikbaarheid en bodemdaling.
  10. Redelijke bijdrage van alle gemeenten om de druk op de woningmarkt te beperken en verdringing te voorkomen.

Vier amendementen
Hoewel D66 te spreken is over analyse van Holland Rijnland, wilde de fractie enkele kwesties in de Woonagenda aanscherpen. Daarom heeft de fractie vier amendementen ingediend, waarvan één voorstel in samenwerking met de SP. De Raad heeft met alle voorstellen ingestemd.
Het eerste amendement neemt in de Leidse zienswijze een extra borging op voor aardgasvrij bouwen door een verwijzing te laten maken naar de Leidse Warmtevisie. Daarmee wordt de kwalitatieve kader voor duurzaamheid binnen de woningbouwopgave aangescherpt. Het tweede amendement vraagt extra aandacht voor de doorstroming binnen de huursector. Volgens D66 wordt een groot gedeelte van de krapte op de huurmarkt veroorzaakt door scheefwonen, de fractie meent dat het essentieel is om de woningvoorraad in het middensegment op orde te hebben, zodat huurders in sociale huurwoningen de kans krijgen om door te stromen. Duidelijke maatregelen om de doorstroming te bevorderen zijn in deze opgave dan ook cruciaal.

Het derde voorstel heeft de fractie ingediend in samenwerking met de SP. Daarin wordt extra aandacht gevraagd voor studenten en jongeren tot 23 jaar. Dankzij het aangenomen amendement wordt Holland Rijnland verzocht woningen voor deze doelgroep op te nemen bij de raming van de Regionale Woonagenda. Met het laatste voorstel verzoekt de fractie de Regionale Woonagenda te laten landen in lokale woonvisies en omgevingsvisies ter concretisering van de uitvoering.