Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 mei 2018

D66, GL en PvdA presenteren akkoord: ‘Samen maken we de stad’

Leiden wordt steeds mooier dankzij D66, GroenLinks en PvdA. Op donderdag 17 mei presenteerden de onderhandelaars het beleidsakkoord 2018-2022: ‘Samen maken we de stad – werkend aan een groen, sociaal en ondernemend Leiden’. Daarnaast is de voordracht van het nieuwe college bekendgemaakt. Met dit akkoord zal onze levendige stad de komende jaren verder versterken. D66 krijgt het voor elkaar.

Met veel enthousiasme presenteerde Paul Dirkse namens de drie partijen het akkoord: ‘Onze Stad van Ontdekkingen is volop in beweging. Dit college zet dat graag door. We zorgen ervoor dat iedereen daar deel van uitmaakt. Zelfbewust werken we aan een groene, sociale en ondernemende stad, als het kloppend hart van Holland. Dat doen we graag samen met inwoners, ondernemers, partnerorganisaties, de provincie en andere gemeenten. En we hebben goed geluisterd naar de inbreng van de andere Leidse partijen in de gemeenteraad. In het akkoord hebben we waar mogelijk voor hen belangrijke thema’s meegenomen. Want samen maken we de stad.’

Opdrachtgevers formatie Paul Dirkse (D66) en Walter van Peijpe (GroenLinks)

Aanstaande zaterdag spreekt de afdeling van D66 met haar leden over het beleidsakkoord tijdens een extra algemene afdelingsvergadering om 20:00 uur.

Groen, sociaal en ondernemend Leiden
Voor dit college staat een duurzame en aantrekkelijke stad waarin iedereen kan meedoen centraal. Leiden wil een stad zijn waar ook toekomstige generaties met plezier kunnen wonen, werken en verblijven. Daarom gaat de gemeente meer groen aanleggen, fietsen en het openbaar vervoer stimuleren en blijft ze investeren in een gezonde stad voor iedereen. Een stad die het hart vormt van de zesde stedelijke regio van Nederland, waar we tot 2030 zo’n 8.500 woningen willen gaan bouwen: zowel sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen. Tot 2020 bouwen we 2700 studentenwoningen.

Donderdag 17 mei 2018 om 11:00 uur werd het beleidsakkoord 2018-2022 gepresenteerd

Zo blijft Leiden nu en in de toekomst een prettige plek voor iedereen. Daarbij maakt het niet uit wat je opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geaardheid of (eventuele) beperking is. Iedereen kan meedoen en krijgt passende hulp als dit om wat voor een reden dan ook niet zelf lukt. Overige belangrijke afspraken zijn:

 • In de eerste helft van 2019 stelt Leiden de Omgevingsvisie 2040 vast.
 • Leiden investeert komende vier jaar bijna 7 miljoen in vergroening.
 • De fiets en het OV stellen we op één, onder andere door 7000 extra fietsparkeerplekken in het Stationsgebied toe te voegen, naast de al geplande 5000 plekken onder Lorentz.
 • De binnenstad maken we deels autoluw, meer straten worden autovrij.
 • Werk en integratie hebben prioriteit. Samen met werkgevers helpt de gemeente meer mensen aan het werk en uit de bijstand.
 • Minimaregelingen blijven beschikbaar voor inwoners tot 120% van het sociaal minimum.
 • De gemeente investeert tot 2030 voor ruim €70 miljoen in frisse schoolgebouwen. Om alle Leidse kinderen gelijke kansen te bieden, compenseert Leiden de afnemende rijksmiddelen voor onderwijskansenbeleid.
 • Samen met scholen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties wil de gemeente een rookvrije leefomgeving voor kinderen creëren.
 • Er komt een fonds voor beeldende kunst in de openbare ruimte van € 1 miljoen: het Lucas van Leydenfonds.
 • De plannen voor renovatie van winkelcentrum de Kopermolen inclusief extra woningen gaan veranderen. De gemeente treedt hierover snel in overleg met de eigenaren en betrekt de inwoners bij de nieuwe plannen, waarin behoud van groen wordt meegenomen.
 • De planontwikkeling rondom de Ommedijkseweg gaat niet door in deze vorm. Pas na het vaststellen van de Leidse omgevingsvisie 2040 bekijkt de gemeente wat wel kan op die locatie.
 • De gemeente pakt overlast van verkamering aan. Het college legt de raad komende tijd aanvullende maatregelen voor, tot die tijd geldt een stop op de afgifte van vergunningen voor verkamering.
 • Dit college bouwt een nieuw zwembad, een ijshal en een indoor sportcentrum en reserveert 1 miljoen voor herontwikkeling van multifunctionele wijksportparken.
 • De gemeente maakt werk van bestrijding van ondermijning.
 • De riool- en afvalstoffenheffing wordt komende jaren stapsgewijs verhoogd tot niveau van kostendekkendheid. De ozb voor woningen stijgt vanaf 2018 jaarlijks met 1,5% plus indexatie. Door verlaging van vastrechtbijdragen per 2022 van netbeheerders als Dunea en Alliander blijft de lastendruk voor inwoners over de gehele periode per saldo gelijk.

V.l.n.r.: Beoogd wethouders Paul Dirkse, Yvonne van Delft, Martine Leewis, Fleur Spijker, Marleen Damen

Portefeuilleverdeling
Het nieuwe beoogde college van burgemeester en wethouders bestaat uit zes leden. De voorgedragen wethouders worden tijdens de extra raadsvergadering op 23 mei 20:00 uur beëdigd en geïnstalleerd.

 • Henri Lenferink (burgemeester): Bestuur, Veiligheid en Handhaving
 • Paul Dirkse (wethouder, D66): Onderwijs, Jeugd en Financiën
 • Yvonne van Delft (wethouder, GroenLinks): Werk, Economie en Cultuur
 • Marleen Damen (wethouder, PvdA): Gezondheid en Welzijn
 • Fleur Spijker (wethouder, D66): Duurzame verstedelijking
 • Martine Leewis (wethouder, GroenLinks): Duurzaamheid en mobiliteit

Van de oud-wethouders Paul Laudy, Roos van Gelderen en Robert Strijk wordt op dinsdag 22 mei afscheid genomen. Het afscheid zal om 16:00 uur officieel in de raadszaal beginnen, gevolgd door een afscheidsreceptie.