Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering

Vrijdag 7 december 2018, vanaf 20:00 uur

AAV ter verkiezing nieuwe bestuursleden

Met het oog op het aangekondigde vertrek van de voorzitter en de penningmeester uit het afdelingsbestuur roept het bestuur een Algemene Afdelingsvergadering (AAV) bijeen ter verkiezing van een nieuwe voorzitter en penningmeester. Deze AAV zal plaatsvinden op vrijdag 7 december 2018, vanaf 20:00 uur, en wordt gehouden bij Speeltuinvereniging Ons Eiland (Kortenaerstraat 61).

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen bestuur

3. Vaststellen verslag AAV 31 augustus 2018

4. Begroting 2019

5. Verkiezing stemcommissie ad hoc

6. Presentatie kandidaat-bestuursleden (penningmeester en voorzitter)

7. Verkiezing bestuursleden

8. Uitslag verkiezing en decharge stemcommissie ad hoc

9. Decharge aftredende bestuursleden

10. Sluiting

De begroting voor 2019 zal uiterlijk veertien dagen voorafgaand aan de AAV aan de leden worden gezonden. Op 30 november 2018 zullen de namen van de personen die zich gekandideerd hebben bekend worden gemaakt.

Vacatures

Met het oog op het aangekondigde vertrek van de voorzitter en de penningmeester stelt het bestuur, voor het aflopen van de termijnen, de functies van voorzitter en penningmeester open. Zie voor een omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van deze functies onderstaande profielschetsen.

Kandidaten voor deze functies dienen zich uiterlijk donderdag 29 november 2018 aan te melden bij de secretaris van het bestuur (secretaris@d66leiden.nl). Tijdens de AAV op 7 december 2018 zullen de verkiezingen plaatsvinden. De kandidaten hebben dan de mogelijkheid de leden toe te spreken. Lidmaatschap van het bestuur is op grond van de statuten niet te combineren met een politieke functie op gemeentelijk niveau, of het kandidaatschap daarvoor.

Profielschets: algemeen

Ieder bestuurslid weet goed hoofd- en bijzaken te onderscheiden, neemt verantwoordelijkheid, kan goed samenwerken en draagt bij aan een positieve sfeer, is enthousiasmerend, denkt analytisch en is bekend met het gedachtegoed van D66. Ieder bestuurslid kan leiding geven aan uitvoerende teams en kan mensen motiveren, plannen en organiseren. Elk bestuurslid beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en is netwerkvaardig en haalt het beste uit diverse teams. Ieder bestuurslid handelt proactief en oplossingsgericht.

Deze vrijwilligersfunctie vraagt een inzet van circa twee dagdelen (veelal avonden) per week. Het afdelingsbestuur vergadert maandelijks op de laatste zondagavond van de maand. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten van commissies en werkgroepen, en activiteiten voor leden en/of belangstellenden. Als bestuurslid van een van de grote afdelingen van D66 vertegenwoordig je ook het bestuur in diverse regionale en landelijke afstemmingen met collega bestuursleden.

Profielschets: voorzitter

De voorzitter beschikt over communicatief talent en een breed maatschappelijk netwerk. De voorzitter is een ervaren en stevig bestuurder, met het vermogen diens netwerkgerichtheid te gebruiken ten voordele van de partij. De voorzitter koerst met zijn medebestuursleden richting een veerkrachtig en weerbaar bestuur waarin het gedachtegoed is verankerd. Met betrokkenheid en belangstelling stuurt de voorzitter naar de beste resultaten. Als inspirerende persoonlijkheid weet de voorzitter profiel aan de afdeling te geven en leden aan haar te binden.

De voorzitter stuurt het bestuur en de afdeling krachtig aan, is politiek sensitief en zorgt voor optimale samenwerking met de verschillende actoren. Als interne en externe vertegenwoordiger van de afdeling geeft de voorzitter leiding aan de afdeling. De voorzitter beschikt daartoe over tenminste de competenties besluitvaardigheid, leervermogen, netwerkgerichtheid, onderhandelingsvaardigheden, politieke sensitiviteit, de kracht tot verbinden en visie.

Profielschets: penningmeester

De penningmeester beschikt over doorzettingsvermogen en onafhankelijkheid in zijn handelen en is bovenal een integer bestuurder. De penningmeester is als bestuurslid verantwoordelijk voor alle financiën van de afdeling inclusief het verkiezingsfonds. In het bestuur draagt de penningmeester de verantwoordelijkheid voor de inhoud en het aanbieden van de begroting en het financieel jaarverslag, de afdrachtregelingen en overige financiële voorstellen.

De penningmeester is de portefeuillehouder bedrijfsvoering, met onder meer contracting, procurement en compliance en daarmee  verantwoordelijk voor de financiële risico’s van de afdeling. De penningmeester bepaalt samen met de medebestuursleden het financiële beleid en is verantwoordelijk voor het financiële beheer. De penningmeester beschikt daartoe over tenminste de competenties financiële kennis, besluitvaardigheid, leervermogen, netwerkgerichtheid, politieke sensitiviteit en visie.

7 december

20:00 uur

Speeltuinvereniging Ons Eiland (Kortenaerstraat 61)