Steun ons en help Nederland vooruit

Dienstverlening en participatie

‘Leidenaren centraal’

Als je een vraag of klacht hebt voor de gemeente wil je zo snel mogelijk geholpen worden. Bewoners van de stad moeten vooraf en tijdig geïnformeerd worden over beleidsvoornemens die hen raken. Dit alles in normale en begrijpelijke taal.

Verbeter de dienstverlening door digitale innovaties
D66 wil de gemeentelijke dienstverlening verbeteren door meer gebruik te maken van digitale en technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld door het thuisbezorgen van reisdocumenten. De gemeente Leiden is toe aan een nieuwe, gebruiksvriendelijke website waar overheids- en raadsinformatie beter vindbaar is. Voor mensen niet zo digitaal vaardig zijn, blijft dienstverlening op maat beschikbaar.

Burgerparticipatie vanaf het begin
Voor D66 is het vanzelfsprekend dat iedereen die dat wil, kan meepraten en meedenken over de inrichting van de buurt. D66 wil burgers en ondernemers meer invloed geven op keuzes die de stad en inwoners raken. D66 heeft een cultuuromslag in het college ingezet om in een vroeg stadium met bewoners en ondernemers om tafel te gaan. D66 zet dit de komende periode door, zodat ook het ambtelijk apparaat het nemen van initiatief meer aanmoedigt en participatie beter inricht.

Kansen met de omgevingswet
D66 ziet dat de nieuwe omgevingswet kansen biedt om bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te nog beter te betrekken. De omgevingswet vraagt om een integrale benadering, participatie en samenwerking. Dit vraagt tegelijkertijd om meer flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. D66 grijpt de omgevingswet aan om de interne organisatie van de gemeente te verbeteren.

Online participatietool
D66 wil dat de gemeente een experiment start waarbij gemeentelijke vraagstukken aan burgers en ondernemers worden voorgelegd door middel van crowdsourcing of een online participatietool. Zo’n vraagstuk kan gaan over de verbetering van de publieke dienstverlening of over het oplossen van publieke vraagstukken. Wij verwachten dat deze werkwijze leidt tot creatieve oplossingen en tot meer betrokkenheid van burgers.

Lokale ombudsman
D66 wil dat in de komende raadsperiode een lokale ombudsman wordt aangesteld die klachten van burgers over gemeentelijke instanties of personen behandelt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018