Steun ons en help Nederland vooruit

Woningbouw

‘Betaalbare woningen’

Doordat er in het verleden te weinig gebouwd is voor het middensegment, laten we veelal jonge mensen te gemakkelijk uit onze stad vertrekken. Ook zogenaamde scheefwoners in sociale huurwoningen kunnen niet starten op de koopmarkt. Dit leidt op haar beurt tot te lange wachttijden bij sociale huurwoningen. Wij vrezen dat dit op de langere termijn gevolgen heeft voor de diversiteit aan inwoners van onze stad. Doordat we ouder worden en vaker in kleinere gezinssamenstellingen of zelfstandig wonen, zal de krapte op de woningmarkt komende jaren alleen nog maar toenemen.

Bouw woningen voor het middensegment en starters
D66 wil dat er woningen worden bijgebouwd voor het middensegment en voor eenpersoonshuishoudens, zodat ook starters, jonge gezinnen en mensen met middeninkomens in Leiden kunnen (blijven) wonen. D66 verwacht dat er de komende twintig jaar nog 10.000 à 15.000 woningen extra in Leiden en de Leidse regio gebouwd moeten worden. Wij willen een mix van huur- en koopwoningen.

Kies voor hoogbouw bij uitvalswegen, OV-stations en bij herontwikkeling Leiden Zuid-West
D66 realiseert zich dat Leiden een versteende stad is die weinig ruimte biedt voor nieuwe huizen. Bovendien wil D66 de leefbaarheid in de stad en het groen in en om de stad behouden. Daarom kiest D66 in Leiden voor hoogbouw langs invalswegen, OV-stations en in her te ontwikkelen deelgebieden van Leiden Zuid-West. Hierdoor kunnen we echt meters maken.

Herontwikkel bedrijventerreinen tot woon-werklocaties
D66 ziet kansen om de bedrijventerreinen De Waard en Tussen Rijn & Rails te herontwikkelen. Deze gebieden lenen zich uitstekend voor een combinatie van wonen en werken. Voor de bedrijventerreinen richten we ons op concentratie van bedrijventerreinen, in samenwerking met onze buurgemeenten in de Leidse Regio, Alphen aan de Rijn en Katwijk.

Woningen in leegstaande kantoorpanden
Er zijn nog steeds leegstaande (kantoor)panden in de stad die omgebouwd kunnen worden tot woningen. D66 wil dat de gemeente meer transformatie naar woningen ondersteunt bij woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

Zorg voor gemengde wijken
D66 vindt het belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden elkaar ontmoeten. Gemengde wijken dragen hieraan bij. Daarvoor is in een wijk diversiteit nodig in koop- en huurwoningen in verschillende segmenten.

20% sociale huurwoningen
D66 handhaaft  de norm dat 20% van de woningen als sociale huurwoning wordt aangewezen.

Aandacht voor middensegment
D66 vraagt uitdrukkelijk aandacht om ook het middensegment een plek te geven in gebiedsvisies, voor zowel huur als koopwoningen. De nieuwe omgevingswet biedt kansen om in elk te (her) ontwikkelen gebied voldoende diversiteit in het woningaanbod te realiseren.

Kleinschalige bedrijvigheid op wijkniveau
Een strikte scheiding tussen wonen en werken is niet meer van deze tijd. In een wijk waarin mensen wonen, werken en ontspannen versterken de verschillende functies elkaar. Daarom willen wij dit in elke wijk terug zien. D66 stimuleert kleinschalige bedrijvigheid op wijkniveau.

Aanpassing van de parkeernormen
Een compacte stad als Leiden vraagt om slimme omgang met parkeernormen. De parkeernorm is het minimum aantal parkeerplaatsen voor nieuwe woningen, kantoren, winkels of andere gebouwen dat voorafgaand aan de bouw is vastgesteld. Wanneer bestaande gebouwen tot woningen worden omgevormd is er niet altijd de fysieke ruimte voor het vereiste aantal parkeerplaatsen. Hierdoor worden kleine bouwplannen geweigerd en blijven transformeerbare gebouwen leegstaan. D66 wil daarom een lagere parkeernorm op sommige plekken in het parkeerrestrictiegebied.

Laat parkeernorm los op plekken in de binnenstad en stimuleer de deelauto
Voor plekken in de binnenstad, die goed met het OV bereikbaar zijn, kan het wat D66 betreft betekenen dat de parkeernormen helemaal losgelaten wordt. Nieuwe bewoners weten voordat zij hier een huis kopen of huren dat zij dan geen aanspraak meer maken op een parkeervergunning. Wel kunnen zij, net als iedereen, gebruik maken van de parkeergarages. Door andere parkeernormen wordt deelgebruik van auto’s gestimuleerd. Door het aanpassen van de parkeernormen wordt het gemakkelijker om meer betaalbare woningen te realiseren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018